Finansieringsformer

Lån

Banklån är för många företag den viktigaste formen av extern finansiering. Ett lån innebär att du ingår ett avtal med banken. Lånet ska alltid betalas tillbaka. I avtalet fastställs en amorteringsplan som bestämmer när lånet ska betalas tillbaka. Avtalet reglerar även vilken ränta som du ska betala under lånets löptid och vilka säkerheter som ska lämnas.

 

Riskkapital

Riskkapital är en insats som du själv eller någon annan gör i ditt företag med egna medel för att i framtiden kunna få avkastning på insatsen.

Genom att satsa egna pengar i företaget tar företagsägarna en större risk än andra finansiärer. Gemensamt för allt riskkapital är att hela eller delar av kapitalet kan gå förlorat om inte företaget utvecklas som planerat.
 
De investeringar som görs på börsen kallas för public equity och de som görs utanför börsen för private equity. I Sverige har dock ordet riskkapital kommit att bli en allmän och behändig sammanfattning av private equity och uttrycken används idag synonymt för investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang.
 
Under samlingsbegreppet private equity, eller riskkapital ryms en rad olika finansieringsformer och aktörer. De tre vanligaste är:

Affärsänglar 
Privatpersoner, i allmänhet aktiva eller före detta entreprenörer, som investerar delar av sin egen förmögenhet i utveckling av nya företag

Venture capital-bolag
Investerar pengar i relativt tidiga skeden av ett företags utveckling, då företaget går från en utvecklingsfas till att starta försäljning eller expandera vidare

Buyout-bolag
Investerar i mogna företag med utvecklingspotential och behov av aktiva ägare med finansiella muskler.
 

Bidrag/stöd

Det finns inga generella bidrag att söka för att starta eller utveckla ett företag. De offentliga stöd som finns handlar om att stimulera marknaden där den inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Ibland kan enskilda företag söka bidrag, men oftast handlar det om näringsfrämjande insatser via projekt eller stöd till företag som samverkar. Ett bidrag utbetalas först när den som söker bidraget uppfyller vissa villkor eller genomför vissa åtgärder.
 
Du måste förbereda dig noga inför en ansökan om offentligt stöd. Du kan aldrig förvänta dig att få hela din investering finansierad av någon myndighet eller organisation. Vid de tillfällen du kan få stöd måste du fortfarande ofta ställa upp med minst hälften, ofta mer, i egen finansiering och bankfinansiering.

Du måste alltid redovisa en affärsplan för den som behandlar din ansökan om stöd. Ingen kommer att bevilja dig stöd utan att veta vad du ska göra, hur du ska göra det och hur resten av kapitalbehovet ska finansieras. Ta alltid kontakt med den myndighet eller organisation som beslutar om det aktuella stödet. De vet alltid exakt vad som gäller.
 

Frågor och svar

Har du frågor kanske du hittar svaren bland våra Frågor och svar.

Gå till frågor & svar

Bli medlem

Aktuellt