Turistnäringen backar kvartal två

Turistnäringens Tillväxtprognos för andra kvartalet 2012 visar att resandet och boendet till, från och inom Sverige bromsar in efter en period av stark tillväxt. För första gången sedan tredje kvartalet 2011 är utvecklingen negativ och stannar på minus två procent. Det är framför allt inrikesresandet och de svenska gästnätterna som minskar mest. Flyget är det enda transportslag som har en positiv utveckling, men med en kraftig inbromsning. För turistnäringen som helhet kvarstår dock helårsprognosen om en tillväxt på en procent för 2012.

Utvecklingen av boende och resande till, från och inom Sverige, påverkas nu av det osäkra konjunkturläget i Europa och Sverige. Det återspeglas i det ojämna utfallet från det första kvartalet till det andra. Under första kvartalet 2012 ökade den sammantagna tillväxten i turistnäringen med två procent. Under andra kvartalet minskar istället utfallet till minus två procent jämfört med samma period 2011. Samtliga transportslag förutom flyg visar under andra kvartalet en negativ utveckling. Även gästnätterna minskar under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

De största förändringarna mellan utvecklingen i det första och andra kvartalet är flygets inbromsning från sex till två procent samt att gästnätterna har minskat med minus tre procent. Det är framförallt inrikesresandet och de svenska gästnätterna som har minskat under det andra kvartalet. Passagerarna på inrikesflyget uppvisar den svagaste utvecklingen på två år med en nolltillväxt under andra kvartalet 2012. De svenska gästnätterna minskar med fyra procent under andra kvartalet. En av anledningarna till det minskade inrikesresandet är ett försvagat affärsresande. IATA (International Air Transport Association) meddelade i maj att affärsresandet globalt med flyg har påverkats negativt av nedgången i världshandeln samt av företagens syn på konjunkturen. Enligt IATA är en ytterligare nedgång sannolikt att vänta under kommande månader, framför allt på de europeiska marknaderna.

Utfall för Q2 2012            (Q1 2012)                                            Prognos för 2012

Rederier                            -5 procent  (-4)                                    Rederier        - 2 procent

Flyg                                   +2 procent (+6)                                     Flyg                + 3 procent

Tåg                                     -1 procent  (+2)                                    Tåg                 + 1 procent

Biltrafik                             -2 procent  (+1)                                    Biltrafik         +-0 procent

Gästnätter                      -3 procent  (+4)                                     Gästnätter    + 1 procent

Utfall Q1** = -2 procent (+2)                                            Turistnäringens tillväxt totalt 2012: +1 procent

**Sammantaget visar utfall för det andra kvartalet 2012 att resandet och boendet till/från och inom Sverige minskar med två procent jämfört med motsvarande kvartal år 2011.

Efter det starka resultatet för flyg under första kvartalet 2012 skrevs helårsprognosen för det totala flygresandet i Sverige upp från fyra till fem procent. Under andra kvartalet viker dock siffrorna så kraftigt att helårsprognosen justeras ner till tre procents tillväxt för helåret 2012. Även helårsprognosen för gästnätter samt sjöfart, tåg- och biltrafik skrivs ner med en procent vardera. För turistnäringen som helhet kvarstår dock helårsprognosen om en tillväxt på en procent för 2012. Den ojämna utvecklingen i Sverige motsvarar utvecklingen globalt där efterfrågan på exempelvis flygtransporter har dämpats sedan början av året. Det råder en avvaktande attityd hos konsumenter och företag i väntan på klarhet om utvecklingen av den europeiska ekonomin.

– Det är tydligt att vårt resande nu påverkas av konjunkturläget och vi kommer att få se en slagig utveckling framöver. Motstridiga siffror är typiskt för en lågkonjunktur. Det är viktigt att komma ihåg att även om tillväxttakten minskar, så ser vi de högsta nivåerna någonsin historiskt sett på resandet och boendet i Sverige, menar Jan Lundin, VD, Rese- och Turistnäringen i Sverige.

För fullständig rapport, se Turistnäringens Tillväxtprognos Q2.
Rapporten tas fram av RTS, inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter.

1 år 51 veckor sedan

Skriv kommentar

logga in eller registrera dig för att kunna kommentera

Senaste nyheterna

Bli medlem

Aktuellt